• PROCAMP
 • Uitnodiging jaarvergadering voetbal 10-okt-2022

  Vooraankondiging  Jaarvergadering v.a.v.v.  Alcmaria Victrix

  Datum: maandag 10 oktober 2022

  Plaats: Kantine v.a.v.v. Alcmaria Victrix

  Hierbij nodigt het bestuur u uit voor het bijwonen van Algemene
  ledenvergadering op maandag 10 oktober 2022.
  De aanvang van de vergadering is vastgesteld op 19.45 uur
  Indien op dit tijdstip het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet
  aanwezig is wordt om 20.00 uur een tweede vergadering uitgeschreven, die
  -ongeacht het aantal dan aanwezige stemgerechtigde leden - rechtsgeldigheid
  heeft.

  1. Opening
  2. Vaststelling notulen jaarvergadering
  3. Stand van zaken algemeen, toelichting door de voorzitter
  4. Bestuursverkiezing: volgens statuten zijn aftredend jeugdvoorzitter Rene Overwater en secretaris Veronique Boels. De secretaris stelt zich herkiesbaar, de jeugdvoorzitter voor maximaal nog één jaar.  Eventuele andere kandidaten voor deze functies dienen vooraf schriftelijk aangemeld te worden bij de secretaris.
  5. Verslag technische zaken
  6. Verslag jeugd
  7. Verslag sponsorzaken
  8. Financiën: presentatie winst & verlies en balans seizoen 2021-2022, verslag kascontrolecommissie en vaststellen begroting seizoen 2022-2023
  9. Benoeming kascontrole: 1 nieuw lid voor 3 jaar
  10. Kantinebezetting
  11. 2023: Alcmaria Victrix 125 jaar
  12. Jubilarissen
  13. Rondvraag

  Namens het voetbalbestuur,
  Laurens Overtoom, voorzitter 
  Johan Gunst, penningmeester 
  Véronique Boels, secretaris
  René Overwater, bestuurslid jeugd
  Dick Bakker, bestuurslid technische zaken
  Jaap Dijkstra, sponsorzaken

   

  Bijlagen:

  Notulen ledenvergadering av 2021-22

  Verslag Jeugdcommisie

  Verslag technische zaken