• PROCAMP
 • ALV voetbal 28 februari, in de Krocht

  Uitnodiging Algemene Ledenvergadering v.a.v.v.  Alcmaria Victrix

  Zoals eerder aangekondigd zal de Algemene Leden vergadering plaats vinden op
  maandag 28 februari 2022, 19.45 uur

  Doordat de coronamaatregelen versoepeld zijn, is het gelukkig weer mogelijk om bijeen te komen in ons clubhuis “in de Krocht”.

  De aanvang van de vergadering is vastgesteld op 19.45 uur.
  Indien op dit tijdstip het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet
  aanwezig is wordt om 20.00 uur een tweede vergadering uitgeschreven, die
  -ongeacht het aantal dan aanwezige stemgerechtigde leden - rechtsgeldigheid
  heeft. 

  1. Opening
  2. Vaststelling notulen jaarvergadering dd. 17-11-2020 (bijlage)
  3. Stand van zaken algemeen, toelichting door de voorzitter
  4. Bestuursverkiezing: volgens statuten zijn aftredend voorzitter Laurens Overtoom en bestuurslid technische zaken Dick Bakker. Beide stellen zich herkiesbaar.  Eventuele andere kandidaten voor deze functies dienen vooraf schriftelijk aangemeld te worden bij de secretaris.
  5. Verslag technische zaken
  6. Verslag jeugd (bijlage)
  7. Verslag sponsorzaken
  8. Financiën:
   • vaststellen jaarverslag 2020-2021
   • verslag kascontrole commissie
   • vaststellen begroting seizoen 2021-2022
  9. Benoeming kascontrole: 1 nieuw (reserve-)lid voor 3 jaar (Harry van der Linden is aftredend)
  10. Voorstel rookbeleid (bijlage)
  11. Rondvraag

   
  Namens het voetbalbestuur,
  Laurens Overtoom, voorzitter 
  Johan Gunst, penningmeester 
  Véronique Boels, secretaris
  René Overwater, bestuurslid jeugd
  Dick Bakker, bestuurslid technische zaken
  Jaap Dijkstra, bestuurslid sponsorzaken
   

  Bijlagen:
  Notulen jaarvergadering 17-11-2020
  Jaaroverzicht 2020-2021 TC en Jeugd
  Voorstel rookbeleid